Kerho-ohjesääntö

1 § Kerhon on esitettävä sääntönsä osakunnan kokouksen hyväksyttäviksi.

2 § Kerhon on valittava itselleen tarpeelliset virkailijat. Valinnoista on ilmoitettava osakuntaneuvostolle.

3 § Kerho voi hakea osakunnalta kerhoavustusta toimintaansa varten. Avustuksen myöntämiseksi on osakuntaneuvostolle esitettävä seuraavat tiedot

toimintasuunnitelma

talousarvio

jäsenrekisteri

Osakunnalta kerhoavustusta saanut kerho on lisäksi velvollinen esittämään

menneen tilikauden tilinpäätöksensä

menneen vuoden toimintakertomuksensa

osakuntaneuvostolle tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

4 § Kerhon jäsenistä ja toimintaan osallistuvista valtaosan on oltava osakunnan jäseniä.

5 § Kerho ei voi myydä hankkimaansa omaisuutta ilman osakuntaneuvoston suostumusta. Kerhon toiminnan lakatessa jäävät sen omaisuus ja käteisvarat osakunnalle.

6 § Kerhon lopettaessa toimintansa on siitä välittömästi ilmoitettava osakuntaneuvostolle. Kerhon, joka kahtena edellisenä lukukautena ei ole ollut toiminnassa, voi osakunnan kokous todeta lakanneeksi.
Osakunnan kokous voi lakkauttaa kerhon, jos se jatkuvasti toimii osakunnan sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti.

7§ Osakunnan alainen kerho voi halutessaan rekisteröityä yhdistykseksi. Tällöin osakunnan kokous voi lakkauttaa yhdistyksen aseman kerhona jos se jatkuvasti toimii osakunnan sääntöjen, sen edun tai hyvien tapojen vastaisesti. Yhdistyksen säännöt ja sääntömuutokset tulee myös esittää osakunnan kokouksen hyväksyttäväksi.