Yhdenvertaisuussuunnitelma

Johdanto

“Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

 

Suunnitelma esittelee Savolaisen osakunnan suunnitelmat ja periaatteet edesauttaa yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Siinä käsitellään erityisesti yhteisöllisyyttä, sukupuolittuneita käytänteitä ja alkoholikulttuuria. Lopussa on näkyvissä toimenpiteet ja tavoitteet. Yhdenvertaisuussuunnitelman voimassaoloaika on kuraattorin toimikausi ja toivottavaa olisi, että kuraattori yhdenvertaisuusvastaavana kävisi sen kautensa aluksi läpi.

Savolainen osakunta on HYYn piirissä toimivana järjestönä sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on mahdollistaa sen toteutuminen. Savolaisessa osakunnassa pyritään yhdenvertaiseen toimintaan ja ehkäisemään kaikenlainen syrjintä. Kaikki ovat tervetulleita, mutta syrjiviä puheita tai tekoja ei sallita. Dokumentin ensisijainen tarkoitus on ohjata osakunnan linjaa eikä painostaa yksilöä.

 

Viestintä 

Savolaisen osakunnan viestintä pyritään järjestämään niin että se saavuttaa kaikki jäsenet. Toistaiseksi viestintä on tapahtunut poikkeuksia lukuunottamatta ainoastaan suomeksi. Osakunta on julkisoikeudellinen yhteisö Suomessa ja Helsingin yliopiston hallintokieli on suomi. Samoin osakunnan vuosijuhlapäivän viettopäivä on valittu sillä perusteella että tuolloin annettiin asetus suomen kielen käytöstä virastoissa ja julkisissa laitoksissa.  Näin ollen on luonnollista, että osakunnan hallintokielenä pysyy suomi. Jäsenistössä on tästä huolimatta paljon vieras- ja monikielisiä ihmisiä, mikä huomioidaan järjestämällä säännöllisesti kansainvälisiä tapahtumia ja tarjoamalla asiointipalveluita ja niihin liittyvää viestintää myös englanniksi. Näitä ovat esimerkiksi toiminnanjohtajan ja asuntolasihteerin päivystykset. Jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota mahdollisuuteen toteuttaa viestintää enemmän myös englannin kielellä kansainvälisten jäsenten saavuttamiseksi ja erityisesti isompien tapahtumien kohdalla.

Ensisijainen ja virallinen viestintäkanava on osakunnan sähköpostilista. Osakunta myös toteuttaa viestintää somekanavillaan (Instagramissa, Telegramissa ja Facebookissa) sekä ilmoitustaululla.

Somekanavilla saavutettavuus tulisi huomioida muun muassa videoissa puheen tekstityksenä ja erityisesti informatiivisiin kuviin tulisi lisätä kuvailuteksti. Tarvittaessa tulisi videoiden tietoihin laittaa sisältövaroitukset, esimerkiksi “sisältää välkkyviä valoja”.

 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Nettisivuille tehdään tilakuvaukset joissa on kerrottuna myös esteettömyystiedot. Esteettömyystiedot sisältävät kattavan kuvauksen tiloista (hissin koko, ramppien kaltevuus, oviaukkojen leveydet, kynnysten korkeudet, sukupuolineutraalit vessat, esteettömän WC:n koko ja varustelu). Pääasiallisesti näiden tietojen tarjoaminen olisi tilan omistajan tehtävä ja osakunta pitää asiaa esillä HYYn suuntaan. Tapahtumien tiedotukseen lisätään esteettömyystiedot, ja ne sisältävät yleisten tietojen lisäksi kattavan kuvauksen tiloista ja niiden käyttötarkoituksista. Esimerkiksi “Funkkiksessa on tanssilattia, jossa musiikki soi kovalla ja tilassa on värikkäitä diskovaloja. Rokokoossa on rauhallinen tila jossa ei soi musiikki ja valot ovat normaalisti päällä.”

Osakunnan sivuille lisätään autismiystävälliset ohjeet, joissa on kattava kuvaus tiloista kuvineen sekä ohjeet kuinka löytää osakunnalle ja toiminnanjohtajan vastaanotolle. Autismiystävällisiä ohjeita voidaan soveltaa myös tapahtumakuvauksissa.

Sosiaalisessa mediassa puhetta sisältäviin videoihin lisätään tekstitykset ja erityisesti informatiivisiin kuviin lisätään kuvailutekstit.

HYYllä on lainattavissa induktiosilmukka. Pyritään selvittämään miten sitä on mahdollista lainata ja miten sen käyttö toimii.

 

Sukupuolittuneet käytännöt ja perinteet 

Savolainen osakunta pyrkii purkamaan sukupuolittuneita käytäntöjään ja perinteitään. Saunavuoroja suunnitellessa ja niistä puhuttaessa huomioidaan myös ei-binääriset ihmiset ja puhutaan naisettomista ja miehettömistä vuoroista, pyritään myös tarjoamaan mahdollisuus sekavuoroon. Saunassa saa aina olla uima-asu tai pyyhe päällä.

Pöytäjuhlien plaseeraus tehdään osallistujien pöytäseura- ja avec-toiveiden perusteella eikä sukupuolen mukaan. Skoolaus ohjeistetaan aina jokaisen pöytäjuhlan aluksi.

Savolaisella osakunnalla ainoat sukupuolittuneet nimikkeet ovat isäntä ja emäntä. Virat eivät ole millään lailla sukupuoleen sidottuja ja niissä onkin pitkään toimineet eri sukupuolien edustajat. Isännän ja emännän nimikkeet ovat viittaus maatalousyhteiskunnan ajan Suomeen sekä osakuntaliikkeen historiaan maaseudun ylioppilaita yhteen kokoavana liikkeenä. Koska isännän ja emännän viroissa on jo vuosikymmeniä toiminut eri sukupuolten edustajia eikä osakunnassa ole virinnyt laajaa pyrkimystä nimikkeiden muuttamiselle, ei nimikkeitä ole nähty tarkoituksenmukaiseksi korvata. Jos virkanimikkeet eivät tulevaisuudessa enää vetoaisi osakuntalaisiin, ne voidaan milloin tahansa uudelleennimetä 2/3 ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä osakunnan kokouksessa.

Virolaisten ystävyysjärjestöjen mieskorporaatio Fraternitas Estican ja naiskorporaatio Indlan kohdalla tulee huomioida järjestöjen binäärisyys. Tapahtumista tiedotettaessa tulee jäseniä tiedottaa myös näiden ystävyysjärjestöjen sukupuolittuneista käytännöistä ja tiedottaa että emme voi taata turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista ystävyysjärjestöjemme tapahtumissa. On kuitenkin nähty tärkeänä ylläpitää suhteita virolaisiin korporaatioihin Suomen ja Viron yhteisen historian sekä sukukansayhteistyön vuoksi ja kunnioituksena osakuntien pitkää yhteistä historiaa kohtaan.

 

Tapahtumat

Savolaisen osakunnan tapahtumat pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella jäsenellä on mahdollisuus osallistua. Tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka ovat voimassa osakunnan tiloissa Uuden ylioppilastalon Vinnillä sekä kaikissa tiloissa, joissa osakunta järjestää toimintaa. Osallistumiskynnys pidetään matalana tapahtumissa, ja kaikki jäsenet toivotetaan tervetulleiksi osallistumaan osakuntaiästään ja muista ominaisuuksistaan riippumatta. Tapahtumia järjestetään monipuolisesti, jotta tavoitetaan mahdollisimman monen jäsenen mielenkiinnon kohteita. Sitsien ja juhlien lisäksi järjestetään aiheiltaan monipuolisia matalan kynnyksen osakuntailtoja, ja osakunnan kerhot tarjoavat erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Jäsenien on myös mahdollista järjestää itse ohjelmaa ja erilaisia tapahtumia.

Tapahtumien tiedotus tehdään yhtenäisesti useamman tiedotuskanavan kautta, eli sähköpostilistoilla, nettisivuilla ja eri sosiaalisen median kanavissa. Tiedotus aloitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, ilmoittautumisen avautumisesta ja päättymisestä viestitään selkeästi ja tapahtuman tarkemmat tiedot osallistujille kerrotaan ajoissa ennen tapahtumaa. Tapahtuman ajankohta, paikka, pukukoodi ja hinta kerrotaan avoimesti ja selkeästi ajoissa. Tapahtumakuvauksessa avataan tapahtuman luonnetta, ja myös tilojen esteettömyystiedot kerrotaan tapahtumakuvauksessa.

Hintatasoltaan tapahtumat pyritään pitämään mahdollisimman matalina. Savolaisten Ylioppilaiden Säätiö tukee jo suurimpia osakunnan tapahtumia, jotta jäsenten lippujen hinnat olisivat mahdollisimman edulliset. Osakunta voisi harkita tapahtumiinsa 1–2 kappaleen maksa mitä pystyt -lippujen mahdollisuutta, jotta eri taloudellisessa tilanteessa olevat jäsenet tulisi paremmin huomioitua tapahtumien osallistumismaksuissa. Osakunta järjestää myös täysin maksuttomia tapahtumia, joihin jäsenillä sekä jäsenyyttä harkitsevilla on vapaa pääsy.

Muiden osakuntien vuosijuhliin tai kakkosjuhliin voi mennä edustamaan ja edustamisesta kulukorvausta hakea kuka tahansa osakunnan jäsen virasta tai virattomuudesta riippumatta.

Tapahtumiin valitaan tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla tapahtuman aikana yhteydessä mahdollisissa häirintä- ja kiusaamistapauksissa. Tapahtumakohtaisten häirintäyhdyshenkilöiden tulee olla toimintakuntoisina ja tavoitettavissa tapahtuman aikana. Myös tapahtuman järjestäjille, isännille ja kuraattorille voi kertoa epäasiallisesta käytöksestä. Tapahtuman jälkeen voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin myös häirintäyhdyslomakkeella. Tapahtumakohtaisille häirintäyhdyshenkilöille on mietinnässä näkyvät tunnukset, joista heidät tunnistaa juhlissa.

 

Alkoholin käyttö ja pöytäjuhlaperinteet 

Mikäli tapahtumassa tarjoillaan ruokaa, tulee erityisruokavaliot huomioida, ja ne tulee kysyä tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisruokavalioita noudattavien tulee kuitenkin huomioida, että sitsikeittiö ei ole koskaan ammattimainen allergiakeittiö, vaan kontaminaatioriski on aina olemassa.

Jokaisessa tapahtumassa on oltava alkoholiton vaihtoehto. Juominen ja juomattomuus on jokaisen oma valinta, eikä valintaa pidä joutua perustelemaan. Juomiseen painostamista ei hyväksytä eikä alkoholin käyttöön erikseen kannusteta. Kaikkeen toimintaan pitää voida osallistua tasavertaisesti alkoholittomana. Holittomat vaihtoehdot on oltava esillä eikä niiden saamisen pidä olla vaikeampaa kuin alkoholillisten vaihtoehtojen. Alkoholin juomiseen painostamiseen tulee puuttua ja ilmoittaa kohtaamastaan tai todistamastaan painostamisesta tapahtuman häirintäyhdyshenkilöille, järjestäjille, isännille tai kuraattorille.

Osakunnalla järjestetään myös täysin alkoholittomia tapahtumia. Kerran kuukaudessa yksi osakuntailta on alkoholiton, siten että kyseisen osakuntaillan aihe ja ajankohta kuukaudessa vaihtelee.

Pöytäjuhlissa ja muissa tapahtumissa laulettavat laulut pyritään valitsemaan siten, että ne eivät ole sanoituksiltaan syrjiviä, seksistisiä, loukkaavia tai muuten epäasiallisia. Ongelmalliset laulujen sanoitukset korvataan asiallisilla sanoilla. Pöytäjuhlissa tarjotaan osallistujille mahdollisuus toivoa lauluja tai että tiettyjä lauluja ei laulettaisi. Nämä ehdotukset tulee voida tehdä nimettömästi, ja laulunjohtaja käy laulutoiveet läpi.

 

Yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen 

Savolaisen osakunnan toiminnan ytimessä ovat jäsenet. On tärkeää, että kaikilla on tervetullut olo ja mahdollisuus osallistua toimintaan. Osakuntaan tulosta asti on tärkeää, että kaikki otetaan mukaan. Jo tekemällä tilaa ja esittäytymällä saa tervetulleen olon aikaiseksi. Ketään ei arvoteta sen mukaan minkä verran hän tekee osakunnassa, vaan kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Virkailijat toimivat vapaaehtoisesti, ja on tärkeää pitää huolta kaikkien jaksamisesta. 

Tärkeä osa toimintaa on läpinäkyvyys päätöksenteossa, jota on lisätty esimerkiksi kertomalla osakunnan kokousten yhteydessä neuvoston kuulumiset. Lisäksi neuvoston kokouksiin saa osallistua niin halutessaan. Jokainen jäsen on ääni- ja puheoikeudellinen kokouksissa ja pystyy näin ollen vaikuttamaan sitä kautta osakunnan toimintaan. Virkailijavalinnat tapahtuvat osakunnan kokouksissa. Virkoihin rekrytoidessa on tärkeää kertoa kaikille virkailijaeduista avoimesti eikä pitää niitä pienen piirin tietona. Ketään ei tule painostaa ottamaan virkaa vastaan, vaan annetaan tilaa tehdä päätös itsenäisesti. Osakuntauran pituudesta huolimatta rohkaistaan kaikkia erilaisiin virkoihin alusta asti. 

 

Häiritsevän käyttäytymisen seuraukset ja kurinpito 

Savolainen osakunta ei hyväksy häirintää eikä kiusaamista missään muodossa. Häirintään puututaan herkästi ja matalalla kynnyksellä. Tapahtumissa on häirintäyhdyshenkilöt, joille voi matalalla kynnyksellä raportoida häirinnästä paikan päällä. Lisäksi käytössä on häirintäilmoituslomake, joka löytyy sekä nettisivuilta että QR-koodilla tiloista. Häirinnästä voi raportoida suoraan kuraattorille, ja tapahtumissa myös tapahtuman järjestäjälle, isännälle tai nimetylle häirintäyhdyshenkilölle. Raportoitu häirintä johtaa aina toimenpiteisiin. Tapahtuman järjestäjä voi poistaa häiritsevän henkilön välittömästi, jos tilanne sitä vaatii. Muita puuttumiskeinoja on esimerkiksi kuraattorin puhuttelu.

Savolaisella osakunnalla on sääntömääräinen kurinpitolautakunta, joka käsittelee kunniatuomioistuimena jäsentensä kurinpitorikkomuksia. Tarkemmin kurinpitolautakunnan toiminta on määritelty säännöissä.

 

Muita huomioita yhdenvertaisuuden parantamiseksi 

Savolainen osakunta pyrkii parantamaan jäsentensä yhdenvertaisuutta. Jäseniä kannustetaan antamaan palautetta osakunnan toiminnasta ja havaitsemistaan epäkohdista. Nettisivu-uudistuksen yhteydessä luodaan anonyymi palautelomake, jolla palautetta voi antaa. Kyseisen lomakkeen vastaukset tulevat jonkun/joidenkin asiaan velvoitettujen neuvoston jäsenten luettaviksi. Palautetta voi myös antaa suoraan kenelle tahansa neuvoston jäsenelle eteenpäin koko neuvostolle vietäväksi tai neuvoston sähköpostilistalle.

Palautetta osakunnan toiminnasta kysytään myös säännöllisesti jäsenistöllä anonyymisti toteutetulla jäsenkyselyllä. Seuraavan kerran jäsenkysely toteutetaan vuonna 2023, sillä edellisestä on kulunut jo yli viisi vuotta. Kyselyn tulokset analysoidaan toimeen valitun toimikunnan kesken ja palautteen perusteella tehdään ehdotuksia osakunnan toiminnan parantamiseksi. Neuvosto vastaa näiden toimintaa parantavien ehdotusten toteuttamisesta.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet 

 

Mitä

Miten

Kuka

Toteutumisen arviointi

Aktiivien kouluttaminen yhdenvertaisuusasioissa

Virkailijakoulutus

Toiminnanjohtaja ja kuraattori

 

Kansainvälisten jäsenten tavoittaminen

Viestintä tapahtumista englanniksi

Tapahtuman järjestäjät

 

Induktiosilmukan käyttöönotto

Selvitys HYYltä

HYYn

 

Esteettömyystiedot nettisivuille

Mittaus, selvitys HYYltä

Isännät

 

Häirintätilanteiden toimintaperiaatteet tutuiksi

Näkyville osakuntatiloihin,

virkailijoiden koulutus

Toiminnanjohtaja ja kuraattori

 

Häirinnän ehkäisy

Jäsenistön ohjeistaminen, toimintakulttuurin luominen

Neuvosto

 

Saavutettavampi sosiaalinen media

vaihtoehtoinen teksti (eli kuvaus, mitä kuvassa lukee)

Somen päivittäjät

 

Matala kynnys osallistua päätöksentekoon

Hybridikokoukset pysyviksi

Neuvosto

 

Ilmaisliput tapahtumiin

Budjetin suunnitteleminen

Taloudenhoitaja, juhlamestarit

 

Täysin alkoholiton tapahtuma kerran kuukaudessa

Toimintaa suunnitellessa huomioitava

Toiminnanjohtaja